A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a ComputerGroup Holding Kft., mint Adatkezelő által Magyarország Alaptörvényében foglaltakkal és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete (továbbiakban: "GDPR") rendelkezéseivel összhangban alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el.

Az adatkezelés célja a weboldalunkon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Az Adatkezelő az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célnak (megrendelésben foglaltak szerint) megfelelően, az Érintett beazonosíthatósága, tájékoztatása és a megrendelése teljesítse érdekében kezeli. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az Érintett által megadott céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.

Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi a megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy (Érintett) felel.

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - kizárólag az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Adatkezelés során alkalmazott fogalmak 2016/679. EK rendelet I. fejezet 4. cikk alapján:

adat: bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől;

személyes adat: (közvetlenül vagy közvetetten) azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ (pl. az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret);

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége (gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, összehangolás, törlés, megsemmisítés;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi; adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné, felhasználhatatlanná tétele; adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes tartalmi és / vagy fizikai megsemmisítése

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvántartási rendszer: szolgáltatásaink során a személyes adatokat papír alapon és / vagy elektronikus adatbázisban kezeljük, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Az igénybe vehető szolgáltatásaink biztosítása érdekében személyes adatokat kérhetünk, valamint az Adatkezelővel való kommunikációja során is önkéntesen rendelkezésünkre bocsáthatja bizonyos adatait. Az általunk gyűjtött információk egy része az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv.") 3. § 2. pontja; valamint a 2016/679. EK rendelet II. fejezet 4. cikk 1. pontja szerint "személyes adat".

Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása - 2016/679. EK rendelet II. fejezet 6. cikk (1) a)

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím.

Adatkezelés időtartama: A kiállított számla esetében a Számviteli Törvényben meghatározott iratmegőrzést alkalmazzuk.

FONTOS!

Weboldalunkon nem gyűjtünk hírlevélre vonatkozó adatokat és regisztrálni sem lehet oldalunkra!

Efféle személyes adatot nem gyűjtünk és nem is tárolunk!

Analitika:

Az oldalba épített Google Analytics kód méri a látogatottsági adatokat! Ezen adatokkal kapcsolatban lásd a Google Analytics rendelkezéseit: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Fontosabb releváns jogszabályok:

Az Európai Parlament és a Tanács, természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelete,

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről,,

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről,,

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,

2000 évi C. törvény a Számvitelről,

 

 

 

 

 

Copyright © 2016 ComputerGroup.hu - Minden jog fenntartva.